Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov
v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

1. Naše identifikačné a kontaktné údaje
Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame v organizácii JAVI s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo 13766/R, IČO: 36 328 421, DIČ: 2020 180 140, IČ DPH: SK2020180140.

S otázkami ochrana osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť:
❏ poštou alebo osobne na adrese: JAVI s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová
❏ e-mailom na elektronickej adrese: javi@javisro.sk,
❏ telefonicky na č. tel.: +421 903 629 360

2. Ako osobné údaje spracúvame
V zmysle všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov spracúvame osobné údaje pre rôzne účely. Pričom každý účel spracúvania je charakterizovaný:
❏ samostatnými činnosťami spracúvania osobných údajov, ktoré vedú k jeho dosiahnutiu,
❏ právnym základom, v zmysle ktorého je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať,
❏ rôznymi príjemcami, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
❏ rôznou dobou uchovávania osobných údajov, resp. lehotou pre výmaz osobných údajov.

V nasledujúcich častiach nájdete podrobnejšie informácie o jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov.

2.1 Účel spracúvania: Riadenie dodávateľsko odberateľských vzťahov
Aby sme mohli efektívne riadiť naše vzťahy s obchodnými partnermi, zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, o dotknutej osobe spracúvame podľa potreby: meno, priezvisko, názov organizácie, telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie, ktoré sú predmetom komunikácie.

2.1.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
❏ Overovanie správnosti poskytnutých osobných z verejne dostupných zdrojov (napríklad orsr.sk, zrsr.sk).
❏ Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
❏ Evidencia kontaktných údajov odberateľa, dodávateľa a ich zamestnancov v našom informačnom systéme.
❏ Manažment dopytov, komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a zákazníkmi.
❏ Manažment cenových ponúk.
❏ Evidencia obchodných zmlúv (nákup a predaj).
❏ Sledovanie a hodnotenie spokojnosti zákazníka.
❏ Riešenie reklamácií.

2.1.2 Právny základ spracúvania:
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK;
❏ Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, keď vaše osobné údaje spracúvame v rámci evidencie kontaktných údajov našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, manažmentu dopytov a celkovej komunikácie s našimi obchodnými partnermi.

2.1.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:
Za účelom šetrenia procesu reklamácie môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu príslušnej Slovenskej obchodnej inšpekcii, prípadne inému oprávnenému subjektu, a to v zmysle osobitných zákonov.

2.1.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov pre evidencie zmlúv a cenových dohôd, 5 rokov pre manažment dopytov a vzájomnú komunikáciu.

2.2 Účel spracúvania: Vedenie účtovnej agendy
S cieľom preukázateľne vedeného účtovníctva a následného plnenia všetkých povinností, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov, budeme spracúvať o dotknutej osobe: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt dotknutej osoby, adresa doručenia, číslo bankového účtu, informácie o nakúpenom produkte.

2.2.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
● Spracovanie objednávky.
● Vystavenie a následné spracovanie faktúr a ostatných daňových a účtovných dokladov.

2.2.2 Právny základ spracúvania:
● Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
● Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pri vystavovaní daňových dokladov.
Spracúvanie osobných údajov je preto zmluvnou a zákonnou požiadavkou. Bez spracúvania osobných údajov nie je možné plniť predmet zmluvy a požiadavky osobitných zákonov, ktoré sme povinný dodržiavať.

2.2.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:
Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s našim externými dodávateľom ANMAKO, s.r.o., so sídlom Odbojárov 226/1A, Nemšová 914 41.

2.2.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
Osobné údaje budeme uchovávať v súlade s osobitnými predpismi 10 rokov, a to ako súčasť našej účtovnej agendy (faktúry, bankové výpisy a ostatné daňové doklady).

2.3 Účel spracúvania: Predaj produktov prostredníctvom elektronického obchodu (e-shop)
K tomu, aby sme mohli dodať produkt, ktorý si dotknutá osoba (zákazník) objedná prostredníctvom elektronického obchodu a následne si plnili všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov, budeme spracúvať: meno, priezvisko, telefonický a emailový kontakt dotknutej osoby, adresa doručenia, číslo bankového účtu, informácie o nakúpenom produkte.

2.3.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
● Predaj tovaru dotknutej osobe s využitím elektronického obchodu (prostredníctvom tzv. nákupného košíka).
● Objednanie tovaru v prospech inej osoby.
● Zriadenie používateľského účtu (registrácia klienta).
● Vystavenie a zaslanie daňového dokladu.

2.3.2 Právny základ spracúvania:
● Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, a to v súvislosti so zriadením používateľského účtu.
● Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
● Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy je spracúvanie osobných údajov našou zákonnou povinnosťou, a to napríklad v súvislosti so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty pri vystavovaní daňových dokladov.
● Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je náš oprávnený záujem, a to v prípade objednania tovaru v prospech inej osoby.

2.3.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:
Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s:
● technickým poskytovateľ internetového rozhrania elektronického obchodu spoločnosťou BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01,
● našim externým spracovateľom účtovnej agendy spoločnosťou ANMAKO, s.r.o., so sídlom Odbojárov 226/1A, Nemšová 914 41,
● prepravnými a kuriérskymi spoločnosťami: Geis SK s.r.o., SCHENKER s.r.o., Slovenská pošta, a. s., Direct Parcel Distribution SK, s. r. o., SDS – Smart Delivery Service SK, s.r.o.

2.3.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
● Osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov, a to ako informáciu o akceptácii všeobecných obchodných podmienok v procese nákupu, ako súčasť našej účtovnej agendy (faktúry, bankové výpisy a ostatné daňové doklady).

2.4 Účel spracúvania: Vedenie knihy návštev na našej internetovej stránke
K tomu, aby sme mohli zverejňovať skúsenosti zákazníkov s našimi produktami budeme o nich spracúvať: meno, priezvisko a informácie o spokojnosti so zakúpeným produktom a našimi službami.

2.4.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
● Zverejňovanie skúseností zákazníka prostredníctvom webu JAVI s.r.o.

2.4.2 Právny základ spracúvania:
● Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, kedy sú osobné údaje spracúvané na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

2.4.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom:
Osobné údaje budeme spracúvať v spolupráci s:
● technickým poskytovateľ internetového rozhrania elektronického obchodu spoločnosťou BiznisWeb s.r.o., Soblahovská 1116/61, Trenčín 911 01.

2.4.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
● Osobné údaje budeme spracúvať počas doby platnosti udeleného súhlasu, resp. do jeho odvolania.

2.5 Účel spracúvania: Agenda uchádzačov o zamestnanie
Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, potom vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom výberu zamestnancov v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (napríklad keď nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku alebo po obsadení pracovnej pozície) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas.

2.5.1 Činnosti spracúvania, ktoré vedú k dosiahnutiu vytýčeného účelu:
● Získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch).
● Realizácia pracovného pohovoru (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje obsiahnuté v životopise, v motivačnom liste a v ostatných uchádzačom predložených dokumentoch a údaje získané počas pohovoru s uchádzačom).
● Uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania (spracúvame napríklad titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický a emailový kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní).

2.5.2 Právny základ spracúvania
● Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce.
● Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je súhlas so spracúvaním. . Pričom súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

2.5.3 Poskytovanie osobných údajov príjemcom
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom.

2.5.4 Dĺžka uchovávania (lehota pre výmaz osobných údajov)
Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania výberového konania. V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním - 2 roky.

3. Prevádzka našej fanúšikovskej stránky a využívanie nástrojov Facebook

Prostredníctvom sociálnej siete Facebook, na ktorej máme umiestnenú našu fanúšikovskú stránku prezentujeme naše služby. Spoločnosť Facebook Ireland Limited je spolu s nami tzv. spoločným prevádzkovateľom, a to vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom, keďže nám poskytuje rôzne štatistiky. Za účelom plnenia požiadaviek všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa môžete oboznámiť s dodatkom prevádzkovateľa k štatistikám stránky.
K spracúvaniu osobných údajov dochádza tak, že spoločnosť Facebook umiestni do vášho počítača alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého navštívite našu fanúšikovskú stránku tzv. cookies. (Cookies predstavuje krátky text – alfanumerický reťazec, ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stránok a stala sa tak úplne bežnou.) Tieto zostávajú aktívne počas dvoch rokov, ak nie sú vymazané. Vzhľadom na to, že takto spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj spoločnosťou Facebook, Inc., so sídlom v USA, môžu byť osobné údaje predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, a to v režime štandardných doložiek, v zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Všetko o tom, ako Facebook spracúva cookies sa môžete dočítať v zásadách používania súborov cookies.
Pri využívaní nástrojov Facebook (ako sú napríklad tlačidlá „to sa mi páči" alebo „zdieľať"), vystupuje Facebook ako náš sprostredkovateľ (podmienky spracúvania sprostredkovateľského vzťahu) alebo samostatný prevádzkovateľ (zmluvné podmienky pre nástroje Facebooku).
Keď si prezeráte naše webové stránky, nástroj Facebook vytvorí spojenie medzi vašim prehliadačom a servermi spoločnosti Facebook. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi" alebo „zdieľať" v čase, keď ste prihlásený do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s vaším profilom. Ak si neželáte, aby Facebook spájal návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom, v čase návštevy našich stránok sa odhláste z vášho facebookového účtu.

4. Používanie cookies na našich stránkach

Cookies využívame aj z prevádzkových dôvodov, ako napríklad pre nasmerovanie požadovanej informácie prostredníctvom siete internet. Ďalej využívame cookies potrebné k „vstupu používateľa". Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých webových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov". Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne. Tieto cookies sme oprávnený spracúvať bez toho, aby bol k tomu potrebný súhlas návštevníka našej stránky.
Okrem našich vlastných využívame napríklad aj cookies pre službu Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok. O spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies sa môžete dočítať v dokumente „Použitie služby Google Analytics na webových stránkach" Analytické cookies využívame len na základe udeleného súhlasu.
Ďalej využívame marketingové cookies. Na základe Vášho súhlasu môžeme používať súbory cookies a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.

5. Vaše práva a ako si ich uplatniť
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
❏ Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
❏ Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
❏ Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov. To znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
❏ Vyžadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
❏ Namietať spracovanie vašich osobných údajov.
❏ Vyžadovať prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Vo veci uplatnenia si vašich práv, nás prosím kontaktujte prostredníctvom našich vyššie uvedených kontaktných údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

DOKUMENT JAVI s.r.o. Informačná povinnosť k spracúvaniu cookies

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Prijať vybrané
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať