GDPR - Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov")

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

JAVI s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo 13766/R, IČO: 36 328 421, DIČ: 2020 180 140, IČ DPH: SK2020180140; emailový kontakt: javi@javisro.sk, telefonický kontakt: +421 903 629 360

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať ?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Osobné údaje vás, našich zákazníkov budeme spracúvať z nasledujúcich dôvodov:
Aby sme vám mohli dodať produkt, ktorý si objednáte telefonicky alebo prostredníctvom nášho internetového obchodu a následne si plnili všetky povinnosti, ktoré nám vyplývajú v zmysle osobitných zákonov.
Právny základ spracúvania je určený:
čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - poskytnutie osobných údajov je potrebné pre uzatvorenie zmluvy medzi vami (našim zákazníkom) a nami (predajcom),
čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Aby sme pre vás mohli vytvoriť váš zákaznícky účet (registrácia v internetovom obchode).
Právny základ spracúvania je určený čl. 6 ods. 1 písm. a) - váš súhlas so spracúvaním.
Aby sme vás, nášich zákazníkov mohli informovať o novinkách a akciách, a to formou emailových správ.
Právny základ spracúvania je určený čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Komu Vaše osobné údaje poskytneme?

Za účelom doručenia produktu poskytneme vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu prepravných a kuriérskym spoločnostiam:
Geis SK s.r.o.
SCHENKER s.r.o.
Slovenská pošta, a. s.
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o.
Pre prevádzku našich webových stránok a elektronického obchodu využívame služby spoločnosti IRISOFT, s.r.o. Z dôvodu správneho vedenia účtovnej agendy spolupracujeme s externým spracovateľom účtovníctva.
V súvislosti s plnením našich zákonných povinností môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté príslušnému daňovému úradu, či iným orgánom postupujúcim v zmysle osobitných zákonov.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nemáme v úmysle vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas nevyhnutnej doby na výkon práv a povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvného vzťahu, a to počas 10 rokov. Po uplynutí tejto doby vaše osobné údaje bezpečne zlikvidujeme. Pri spracúvaní osobných údajov na základe vášho súhlasu - do jeho odvolania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
Vyžadovať prístup k vašim osobným údajov, to znamená že máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Vyžadovať opravu vašich osobných údajov, to znamená že prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
Vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, to znamená, že za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
Odvolať váš súhlas so spracúvaním, to znamená, že máte právo kedykoľvek udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to napríklad doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese JAVI s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu javi@javisro.sk.

  Spracovanie súborov cookies

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Kto cookies spracováva

Vaše cookies budeme spracúvať v spoločnosti JAVI s.r.o., Železničná 207/9, 914 41 Nemšová, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo 13766/R, IČO: 36 328 421, DIČ: 2020 180 140, IČ DPH: SK2020180140. Kontaktovať nás môžete prostredníctvo e-mailu javi@javisro.sk , prípadne zavolať na telefónne číslo +421903 629 360.

Naša internetová stránka www.javisro.sk a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našej internetovej stránky www.javisro.sk. Cookies využívame najmä z prevádzkových dôvodov, sú potrebné k „vstupu používateľa". Tieto sú charakterizované číslom návštevy (tzv. Session ID). Využívajú sa pri vyplňovaní on-line formulárov, keď sú umiestnené na viacerých internetových stránkach alebo v prípade „nákupných košíkov".Cookies taktiež využívame z dôvodu identifikácie používateľa po jeho prihlásení . Ide o tzv. autentifikačné cookies. Tieto cookies sú potrebné na to, aby ste sa ako náš návštevník nemusel prihlasovať pre každú podstránku samostatne.Okrem našich vlastných využívame aj tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našej internetovej stránky. Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. 

Používanie cookies

Používaním stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Spočnosť JAVI nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc" každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môže mať naša web stránka www.javisro.sk obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Ako dlho spracúvame vaše cookies?

Dočasné cookies (session cookies) spracúvame až do doby, než vypnete internetový prehliadač, resp. záložku v prehliadači. Trvalé cookies (persistent cookies) zostavajú vo vašom prehliadači uložené tak dlho, kým neuplynie ich živostnosť alebo ich manuálne neodstránite.

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Na fungovanie tejto webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základnú funkcionalitu webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Podrobnejšie informácie o spracúvaní cookies, nájdete na nasledujúcom odkaze.

×